Vi arbeider for at alle bekker, elver og innsjøer i nedbørfeltet til Randsfjorden skal ha god miljøtilstand. Det vil si at fisk og andre vannlevende dyr og organismer som naturlig finnes i området skal trives, samtidig som vi mennesker skal kunne bruke vannet til bading, fisking, rekreasjon, drikkevann og vanning.

Vannområde Randsfjorden er et samarbeid mellom kommunene (Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land og Etnedal), Fylkesmannen i Innlandet og Fylkeskommunen i Innlandet. Organiseringen er et resultat av EUs vanndirektiv, innført i norsk rett gjennom vannforvaltningsforskriften. Vannområdets mål er å hjelpe kommunene, øvrige sektormyndigheter og frivillige lag og foreninger med å gjennomføre de tiltakene som må til for å sikre god tilstand i bekker, elver og innsjøer.