Vannområde Randsfjorden samarbeider med Randsfjordforbundet og Fylkesmennene i Innlandet og Viken om vannovervåking i Randsfjordens nedbørfelt.

Det gjøres undersøkelser på faste stasjoner med jevne mellomrom, samt undersøkelser på andre lokaliteter for å avdekke problemer og negativ påvirkning på vannmiljøet.

Årlig gir vannområdet og Randsfjordforbundet ut en tilstandsrapport der overvåking i Randsfjorden og de største tilførselselvene oppsummeres. Gå til tilstandsrapportene

Kartet viser de overvåkingsstasjonene i vannområde Randsfjorden som overvåkes årlig eller annethvert år. I tillegg er det flere faste stasjoner, f.eks 34 kalksjøer på Hadeland, som overvåkes med flere års mellomrom.

Prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland», der vannområdet sitter i styret, gjør omfattende fiskeundersøkelser i Randsfjorden og tilførselselver/-bekker.

Mer informasjon om prosjektet og resultatene fra undersøkelsene kommer.

Vannområde Randsfjorden med kommunegrenser