I mange tilfeller vet vi nå nok om tilstanden i sjøer, bekker og elver til å kunne gjennomføre gode tiltak. Det kan likevel være utfordrende å forbedre miljøtilstanden i vannet over natten. Dette kan skyldes vanskelig tiltaksgjennomføring eller manglende oppslutning om tiltakene, men også det faktum at naturen i mange tilfeller kan trenge mange år på vende tilbake til god tilstand.

Vannområdets oppgave er å bistå kommunene og eventuelt andre sektormyndigheter med å gjennomføre nødvendige tiltak for å få god tilstand i vannforekomstene.

For å nå målet om god tilstand er det foreslått en rekke tiltak i vannforekomstene. Alle disse tiltakene og tilhørende informasjon ligger i databasen vann-nett.

De viktigste tiltakene som må gjennomføres i vannområde Randsfjorden er utbedring av private og kommunale avløpsanlegg, endrede driftsmetoder i landbruket, redusere negativ påvirkning fra fremmede arter og biotopforbedrende tiltak i fysisk påvirkede elver og bekker.