Vannområde Randsfjorden er et samarbeid mellom kommunene, fylkesmennene og fylkeskommunene i Randsfjordens nedbørfelt. Gjeldende mandat ble vedtatt i 2019, og legger føringer for organisering og arbeidsform. Øverste organ i vannområdet er styringsgruppa. Det er ansatt en prosjektleder/daglig leder og det er opprettet faggrupper med fagpersoner i kommunen.

Det er vårt mål at kommuner og andre i størst mulig grad skal bruke oss og ta hensyn til relevant informasjon før det gjøres tiltak eller treffes avgjørelser som kan påvirke vannmiljøet. Hvert fjerde år (etter kommunevalget) drar vi rundt i alle kommunestyrer for å orientere om vannområdet og viktigheten av og plikten til å ta hensyn til vannmiljø i offentlig forvaltning. Alle kommunestyrepolitikere får da utdelt en liten informasjonsbrosjyre om kommunen og lokalpolitikernes rolle og ansvar i vannforvaltningen.

Det viktigste tiltaksarbeidet gjøres av fagpersonene rundt om i kommunene. Det arbeides jevnt og trutt med utbedring av avløpsanlegg og positive tiltak i landbruket. Vannområdets viktigste bidrag kan da være å overføre erfaringer mellom kommunene og å synliggjøre behovet for og nytten av tiltakene.