Fagrapporter

Eksterne fagrapporter (et utvalg av fagrapporter fra undersøkelser i Randsfjorden)

Årsrapporter

Oppsummerer aktiviteten i vannområdet og den regionale vannforvaltningsplanen

Tilstandsrapporter

Årlige tilstandsrapporter om Randsfjorden med tilløpselver.

Faktaark og fagnotater

Faktaark og fagnotater innenfor forskjellige relevante tema, utarbeidet av vannområdet selv.