Eutrofiering på Hadeland

Eutrofiering på Hadeland

Med økonomisk støtte fra miljødirektoratet har vi engasjert NIVA/NIBIO for å se nærmere på eutrofieringsproblematikken på Hadeland. Dette har resultert i en oppsummerende rapport, samt 5 nedbørfeltspesifikke faktaark, om tilførsler av næringssalter, kilder og mulige tiltak for å redusere eutrofiering. Hadeland har en rik vassdragsnatur, i kombinasjon med flere tettsteder, spredt bebyggelse og store områder…

Fortsatt behov for kunnskap om storrøye

Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp i Randsfjorden. Dessverre fikk vi ikke bekreftet nye gytelokaliteter. Arbeidet fortsetter i 2022, og vi er fortsatt svært interessert i tips om lokaliteter. Storrøyene gyter på relativt grunt vann, 1,5-6 meter, på grov stein og…

Kartlegging av gyteplasser for storrøye i Randsfjorden

Sannsynligvis svømmer Norges største røyer rundt i Randsfjorden. Denne storrøyebestanden er unik og verdifull, men vi vet lite om hvordan det egentlig står til med bestanden. Røya gyter på såkalte røyevarp i Randsfjorden, men det det er kun to små varp som gjennom tidligere undersøkelser er kjent for oss. Disse ligger i strandsonen, rett under…

Etablering av fisketrapp ved Rosendalsmølla

Vannområdet Randsfjorden har i samarbeid med Brandbu og Tingelstad JFF startet et prosjekt angående etablering av fisketrapp forbi Rosendalsdammen. Vannområdet søkte og fikk innvilget midler fra miljødirektoratet i 2018, og dammen ble da tømt for 1500 m2 sedimenter. Arbeidet med fisketrapp er påbegynt og skal etter planen være ferdigstilt til sommeren 2021. Kontaktperson vannområdet: Håvard…

Flomsikringsarbeid i Brandbu

Gran kommune og NVE utfører flomsikring i Vigga. Det innebærer senking av elvebunnen gjennom Brandbu sentrum. Arbeidet skal være ferdigstilt senest 15. september 2021. Det må påregnes omfattende partikkelforurensning og svært negativ påvirkning på elvas økologiske tilstand i anleggsperioden. Én årgang av storørretyngel må forventes tapt. Prosjektet legger imidlertid opp til flere biotopforbedrende tiltak blant…

Vannmiljørådgivning på gårdsnivå

Vannområde Randsfjorden startet i 2019 et prosjekt der vi tilbød kostnadsfri vannmiljørådgivning på gårdsnivå. Gårdene ble besøkt sammen med eier og det ble gitt råd om fornuftige driftstilpasninger for å redusere negativ påvirkning på vannmiljø i nærliggende vannforekomster. Rådene ble oppsummert og kartfestet i rapport. Rådgivningen ble videreført i 2020, denne gangen i regi av…