Rapporter fra vannovervåkingen i 2022

Rapporter fra vannovervåkingen i 2022

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, og nå er endelig resultatene fra fjorårets vannovervåking klare. Samlerapportene for Innlandet (én for innsjøer og én for elver og bekker) finner du på vår rapport-side. For å dukke rett ned i våre lokaliteter blar du deg frem til kapitlene som heter Vannområde Randsfjorden. Da vil…

Biotoptiltak i bekker og elver rundt Randsfjorden

Biotoptiltak i bekker og elver rundt Randsfjorden

Vannområde Randsfjorden skal i sommer, sammen med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, gjennomføre biotoptiltak i flere elver rundt Randsfjorden. Hovedfokus er på tiltak som vil forbedre forholdene for gytevandring, gyting og yngel- og ungfiskoverlevelse for storørret i elvene. Slike tiltak vil imidlertid også ha stor positiv effekt for annet liv i bekk og elv, slik som edelkreps,…

Eutrofiering på Hadeland

Eutrofiering på Hadeland

Med økonomisk støtte fra miljødirektoratet har vi engasjert NIVA/NIBIO for å se nærmere på eutrofieringsproblematikken på Hadeland. Dette har resultert i en oppsummerende rapport, samt 5 nedbørfeltspesifikke faktaark, om tilførsler av næringssalter, kilder og mulige tiltak for å redusere eutrofiering. Hadeland har en rik vassdragsnatur, i kombinasjon med flere tettsteder, spredt bebyggelse og store områder…

Fortsatt behov for kunnskap om storrøye

Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp i Randsfjorden. Dessverre fikk vi ikke bekreftet nye gytelokaliteter. Arbeidet fortsetter i 2022, og vi er fortsatt svært interessert i tips om lokaliteter. Storrøyene gyter på relativt grunt vann, 1,5-6 meter, på grov stein og…

Kartlegging av gyteplasser for storrøye i Randsfjorden

Sannsynligvis svømmer Norges største røyer rundt i Randsfjorden. Denne storrøyebestanden er unik og verdifull, men vi vet lite om hvordan det egentlig står til med bestanden. Røya gyter på såkalte røyevarp i Randsfjorden, men det det er kun to små varp som gjennom tidligere undersøkelser er kjent for oss. Disse ligger i strandsonen, rett under…