Eutrofiering på Hadeland

Eutrofiering på Hadeland

Med økonomisk støtte fra miljødirektoratet har vi engasjert NIVA/NIBIO for å se nærmere på eutrofieringsproblematikken på Hadeland. Dette har resultert i en oppsummerende rapport, samt 5 nedbørfeltspesifikke faktaark, om tilførsler av næringssalter, kilder og mulige tiltak for å redusere eutrofiering. Hadeland har en rik vassdragsnatur, i kombinasjon med flere tettsteder, spredt bebyggelse og store områder…

Fortsatt behov for kunnskap om storrøye

Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp i Randsfjorden. Dessverre fikk vi ikke bekreftet nye gytelokaliteter. Arbeidet fortsetter i 2022, og vi er fortsatt svært interessert i tips om lokaliteter. Storrøyene gyter på relativt grunt vann, 1,5-6 meter, på grov stein og…

Kartlegging av gyteplasser for storrøye i Randsfjorden

Sannsynligvis svømmer Norges største røyer rundt i Randsfjorden. Denne storrøyebestanden er unik og verdifull, men vi vet lite om hvordan det egentlig står til med bestanden. Røya gyter på såkalte røyevarp i Randsfjorden, men det det er kun to små varp som gjennom tidligere undersøkelser er kjent for oss. Disse ligger i strandsonen, rett under…