Kartlegging av gyteplasser for storrøye i Randsfjorden

Sannsynligvis svømmer Norges største røyer rundt i Randsfjorden. Denne storrøyebestanden er unik og verdifull, men vi vet lite om hvordan det egentlig står til med bestanden. Røya gyter på såkalte røyevarp i Randsfjorden, men det det er kun to små varp som gjennom tidligere undersøkelser er kjent for oss. Disse ligger i strandsonen, rett under laveste regulerte vannstand.

Vannområde Randsfjorden skal, sammen med Statsforvalteren i Innlandet og regulanten, forsøke å få mer kunnskap om storrøya. Vi ønsker å finne flere gyteplasser og kartlegge forholdene for gyting. Det vil gi oss mer informasjon om gytebestanden, samt om det er behov for å gjennomføre biotoptiltak for å bedre gyteforholdene.

Det er en uoverkommelig oppgave å lete etter storrøye langs Randsfjordens strandsone. Vi ønsker derfor innspill og tips fra alle de der ute i lokalbefolkningen med god kjennskap til fjorden og røyebestanden. Fra tidligere vet vi at det ligger svært mye kunnskap, særlig i de eldre generasjonene, ervervet gjennom mange års bruk av fjorden og fiskeressursene.

Kjenner du til røyevarp i Randsfjorden? Ikke nøl med å ta kontakt med vannområdets prosjektleder Håvard Lucasen, havard.lucasen@gran.kommune.no.

Storrøye klar for gyting i Randsfjorden.