Fortsatt behov for kunnskap om storrøye

Storrøyer på varp i Randsfjorden i 2020. Film: Aksel Nes Fiske, Statsforvalteren i Innlandet

Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp i Randsfjorden. Dessverre fikk vi ikke bekreftet nye gytelokaliteter. Arbeidet fortsetter i 2022, og vi er fortsatt svært interessert i tips om lokaliteter.

Storrøyene gyter på relativt grunt vann, 1,5-6 meter, på grov stein og grus i marbakke. Erfaringene fra fjoråret viste at undervannsdrone var den beste metoden for å påvise fisk, men snorkling var også velfungerende. Med en reguleringshøyde på ca 3 meter i Randsfjorden er det klart at gyteplassene vil kunne være utsatt for tørrlegging i perioden mellom gyting og klekking, noe som naturligvis vil være fatalt for produksjonen. Mer kunnskap om antall gyteplasser, samt røyas bruk av hver enkelt lokalitet vil gi oss bedre kunnskap om behovet for avbøtende tiltak.

Ta kontakt med prosjektleder Håvard Lucasen, havard.lucasen@gran.kommune.no, dersom du har tips til lokaliteter vi bør undersøke nærmere.