Eutrofiering på Hadeland

Med økonomisk støtte fra miljødirektoratet har vi engasjert NIVA/NIBIO for å se nærmere på eutrofieringsproblematikken på Hadeland. Dette har resultert i en oppsummerende rapport, samt 5 nedbørfeltspesifikke faktaark, om tilførsler av næringssalter, kilder og mulige tiltak for å redusere eutrofiering.

Hadeland har en rik vassdragsnatur, i kombinasjon med flere tettsteder, spredt bebyggelse og store områder med intensivt drevet jord- og skogbruksareal. De fleste av de verdifulle kalksjøene i området viser tegn på eutrofiering, og vannovervåking i elvene indikerer det samme.

Tilførsler av fosfor til de fem utvalgte nedbørfeltene (Vigga, Askjumbekken, Grymyrbekken, Sløvikselva og Vangselva) er dominert av avrenning fra jordbruksareal og utslipp fra avløp. Aktuelle tiltak som oppgradering av private avløpsrenseanlegg, utbedring av kommunalt avløpsnett, åker i stubb, grasdekte kantsoner og vannveier, samt stedstilpasset fosforgjødsling vil på sikt ha stor positiv effekt. Uten tiltak må man forvente at eutrofisituasjonen forverres og at miljøverdiene i vann og vassdrag forringes.

Du finner rapporten med faktaarkene som vedlegg her.