Tilførselselv

Biotoptiltak i bekker og elver rundt Randsfjorden

Vannområde Randsfjorden skal i sommer, sammen med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, gjennomføre biotoptiltak i flere elver rundt Randsfjorden. Hovedfokus er på tiltak som vil forbedre forholdene for gytevandring, gyting og yngel- og ungfiskoverlevelse for storørret i elvene. Slike tiltak vil imidlertid også ha stor positiv effekt for annet liv i bekk og elv, slik som edelkreps, insekter/bunndyr og fugl. På den måten vil vi forbedre den økologiske tilstanden i elvene og bekkene rundt fjorden, og Miljødirektoratet har av den grunn gitt tilskudd til arbeidet.

I år vil Svenåa/Moselva, Vangselva/Prestegårdselva, Sløvikselva, Vigga og Landåselva få et spesielt fokus, men målet er at vi over noen år vil gå gjennom alle gytebekker/-elver av en viss betydning.

I de aller fleste tilfellene vil tiltakene være små og manuelle, men det er i noen tilfeller aktuelt å benytte gravemaskin på korte strekninger i elveløpene. Mer detaljert informasjon og foreløpige tiltaksbeskrivelser finner du her: https://www.dokkadeltaet.no/nyheter/biotopkartlegging-og-vurdering-av-biotoptiltak-i-et-utvalg-av-randsfjorden-tillopselver

Vår ved Vigga