Vannområde Randsfjorden

Vannområde Randsfjorden er et samarbeid mellom kommunene i Randsfjordens nedbørfelt. Målet er godt vannmiljø i elver, bekker og sjøer.

Aktuelt

 • Rapporter fra vannovervåkingen i 2022
  Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, og nå er endelig resultatene fra fjorårets vannovervåking klare. Samlerapportene for Innlandet (én for innsjøer og én for elver og bekker)…
 • Biotoptiltak i bekker og elver rundt Randsfjorden
  Vannområde Randsfjorden skal i sommer, sammen med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, gjennomføre biotoptiltak i flere elver rundt Randsfjorden. Hovedfokus er på tiltak som vil forbedre forholdene for gytevandring, gyting og yngel-…
 • Skolesamarbeid for vannmiljøet
  For første gang i år ga vannområdet alle ungdomsskolene i eierkommunene tilbud om faglig vannmiljøopplegg. Fra vår side er det ønskelig å synliggjøre de lokale vassdragsverdiene, og på den måten…
 • Eutrofiering på Hadeland
  Med økonomisk støtte fra miljødirektoratet har vi engasjert NIVA/NIBIO for å se nærmere på eutrofieringsproblematikken på Hadeland. Dette har resultert i en oppsummerende rapport, samt 5 nedbørfeltspesifikke faktaark, om tilførsler…
 • Fortsatt behov for kunnskap om storrøye
  Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp i Randsfjorden. Dessverre fikk vi ikke bekreftet nye gytelokaliteter. Arbeidet…

Om Vannområde Randsfjorden

Vi arbeider for at alle bekker, elver og innsjøer i nedbørfeltet til Randsfjorden skal ha god miljøtilstand. Det vil si at fisk og andre vannlevende dyr og organismer som naturlig finnes i området skal trives, samtidig som vi mennesker skal kunne bruke vannet til bading, fisking, rekreasjon, drikkevann og vanning.

Les mer…

Kart over vannområde Randsfjorden med kommunegrenser