Vannområde Randsfjorden

Vannområde Randsfjorden er et samarbeid mellom kommunene i Randsfjordens nedbørfelt. Målet er godt vannmiljø i elver, bekker og sjøer.

Aktuelt

 • Fortsatt behov for kunnskap om storrøye
  Vannområdet og regulantprosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» undersøkte på senhøsten flere innkomne tips om røyevarp i Randsfjorden. Dessverre fikk vi ikke bekreftet nye gytelokaliteter. Arbeidet…
 • Kartlegging av gyteplasser for storrøye i Randsfjorden
  Sannsynligvis svømmer Norges største røyer rundt i Randsfjorden. Denne storrøyebestanden er unik og verdifull, men vi vet lite om hvordan det egentlig står til med bestanden. Røya gyter på såkalte…
 • Etablering av fisketrapp ved Rosendalsmølla
  Vannområdet Randsfjorden har i samarbeid med Brandbu og Tingelstad JFF startet et prosjekt angående etablering av fisketrapp forbi Rosendalsdammen. Vannområdet søkte og fikk innvilget midler fra miljødirektoratet i 2018, og…
 • Flomsikringsarbeid i Brandbu
  Gran kommune og NVE utfører flomsikring i Vigga. Det innebærer senking av elvebunnen gjennom Brandbu sentrum. Arbeidet skal være ferdigstilt senest 15. september 2021. Det må påregnes omfattende partikkelforurensning og…
 • Vannmiljørådgivning på gårdsnivå
  Vannområde Randsfjorden startet i 2019 et prosjekt der vi tilbød kostnadsfri vannmiljørådgivning på gårdsnivå. Gårdene ble besøkt sammen med eier og det ble gitt råd om fornuftige driftstilpasninger for å…

Om Vannområde Randsfjorden

Vi arbeider for at alle bekker, elver og innsjøer i nedbørfeltet til Randsfjorden skal ha god miljøtilstand. Det vil si at fisk og andre vannlevende dyr og organismer som naturlig finnes i området skal trives, samtidig som vi mennesker skal kunne bruke vannet til bading, fisking, rekreasjon, drikkevann og vanning.

Les mer…

Kart over vannområde Randsfjorden med kommunegrenser